👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی با روایی و پایایی

پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK، قربانی، واتسون و هارگیس، 2008) با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 12 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

2

حجم

13/510 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK، قربانی، واتسون و هارگیس، 2008) با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 12 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK، قربانی، واتسون و هارگیس، 2008):

 مقیاس خود شناسی انسجامی شامل 12 ماده است که پاسخ-دهندگان می بایست در طیف لیکرت 5 درجه ای (الف = عمدتاً نادرست، ب = عمدتاً درست) به آن پاسخ دهند. عبارات 3، 6 و 9 خودآگاهی تأملی، عبارات 1، 5، 7 و 8 خودآگاهی تجربی و باقی عبارات (4، 2، 10، 11، 12) نیز یکپارچه کردن تجارب گذشته و حال برای ایجاد آینده ای مطلوب را می سنجند. 

روایی و پایایی پرسشنامه خودشناسی انسجامی

پایایی این مقیاس در یک گروه 230 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران به قرار زیر بود: ضریب آلفای کرونباخ برای خودشناسی تجربه ای90/0 و برای خودشناسی تأملی 84/0. همبستگی میان دو وجه برابر بود با 74/0=r (قربانی و همکاران، 2003). پایایی بازآزمایی این مقیاس پس از 7 تا 8 هفته فاصله زمانی با یک نمونه 44 نفری به‌صورت زیر بود: پایایی برای خودشناسی تجربه‌ای 76/0 و برای خودشناسی تأملی 68/0 (قربانی و همکاران، 2003). قربانی و همکاران (2008) در مطالعه خود بر روی سه نمونه ایرانی و سه نمونه آمریکایی، آلفای کرونباخ مقیاس را به ترتیب در نمونه اول ایرانی 82/0، نمونه دوم ایرانی 81/0 و نمونه سوم ایرانی 81/0 و به ترتیب در نمونه اول آمریکایی 78/0، نمونه دوم آمریکایی 78/0 و نمونه سوم آمریکایی 74/0 گزارش دادند. اعتبار همگرا، ملاک، افتراقی و افزایشی مقیاس نیز در این مطالعه مورد تأیید قرار گرفت. در مطالعه قربانی و همکاران (2010) نیز آلفای کرونباخ مقیاس 79/0 گزارش شده است.

👇محصولات تصادفی👇

نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در مشارکت سیاسی پاورپوینت تفکر سيستمی پرسشنامه شناسایی رابطه میان کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی پاورپوینت اصول کار تیمی